Η εταιρεια

Η εταιρεία BKD Restructuring ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή  Οικονομικών & Νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση την Διαχείριση χρεών και τον Ανασχεδιασμό Δανειοδοτήσεων. 

Η μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία έργων της BKD Restructuring οφείλεται στην μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα του Distress Restructuring καθώς και την κατανόηση  των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών καταναλωτών.

Το πλήθος των εργασιών που έχουμε υλοποιήσει, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2010, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως: 

  • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, 
  • Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR), 
  • Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση εταιρειών, 
  • Διαχείριση Χρέους 
  • Ανασχεδιασμός Δανειοδοτήσεων 
  • Παροχή υπηρεσιών που αφορούν το σύνολο των χρηματοοικονομικών αναγκών του Έλληνα καταναλωτή

Πελατολογιο