Εκτύπωση

Εξυγίανση Εταιριών

14. 04. 01
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 2971

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. - Η εταιρεία μας έχει πολυετή, επιτυχημένη πορεία στον τομέα της εξυγίανσης επιχειρήσεων που με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών της

- νομικών συμβούλων,οικονομολόγων και λογιστών – αναλαμβάνει την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών που απαιτούνται για την επιτυχή υπαγωγή στο άρθρ. 99, από τη σύνταξη ενός ειδικά διαμορφωμένου ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την εκπροσώπηση του ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων. Η ειδοποιός διαφορά των υπηρεσιών μας έγκειται όχι μόνο στην ενδελεχή, εξατομικευμένη και υπεύθυνη εξέταση των οικονομικών στοιχείων κάθε πελάτη ξεχωριστά αλλά κυρίως στη διαπραγματευτική μας ικανότητα, η οποία μας έχει καθιερώσει ως ένα από τα πλέον πρωτοπόρα και αποτελεσματικά γραφεία συμβούλων στον τομέα της εξυγίανσης στην Ελλάδα. Η σταθερή και σοβαρή παρουσία μας εδώ και αρκετά χρόνια στην εξυγίανση επιχειρήσεων αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον οφειλέτη και τους πιστωτές του ενώ η δυναμική που έχουμε δημιουργήσει μας επιτρέπει την πρόσβαση στα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας με διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΠΤΚ?

Οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ταμειακά προβλήματα δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να καταθέσουν αίτηση εξυγίανσης ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων προκειμένου να επιτύχουν, εντός ορισμένου χρόνου, την επίτευξη μιας συμφωνίας ικανής να βελτιώσει την οικονομική τους θέση. Η υπαγωγή μιας επιχείρησης στη διαδικασία της εξυγίανσης συνοδεύεται, ως επί το πλείστον, από αίτημα περί λήψης προληπτικών μέτρων, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να εκτείνεται, πέραν από την αναστολή των διωκτικών μέτρων και την απαγόρευση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά του αιτούντος, και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο,  απαραίτητο για την εύρεση λύσης στο οικονομικό αδιέξοδο του και την αύξηση των πιθανοτήτων συμφωνίας με τους δανειστές του επί μιας σταθερής περιουσιακής βάσης. Η πολυετής μας εμπειρία στον τομέα της εξυγίανσης, η οποία αντικατοπτρίζεται στην πληθώρα επιτυχημένων αιτήσεων εξυγίανσης, και η δύναμη της γνώσης εξασφαλίζει την ταχεία και επιτυχημένη υπαγωγή στο άρθρ. 99.

ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  - ΑΡΘΡ. 106β’ ΠτΚ

Οφειλέτες που έχουν επιτύχει την συναίνεση πιστωτών που εκπροσωπούν το 60% των συνολικών υποχρεώσεων τους, εκ των οποίων το 40% είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένοι, δύνανται να καταθέσουν προς επικύρωση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων συμφωνία εξυγίανσης, χωρίς προηγούμενη υπαγωγή τους στο άρθρ. 99. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τη μεταχείριση του συνόλου των πιστωτών του οφειλέτη και περιέχει τον τρόπο αλλά και το εύρος της αποπληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων του. Ενδεικτικά, δύναται να προβλεφθεί παράταση του χρόνου αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, κεφαλαιοποίηση ή διαγραφή υποχρεώσεων, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ρύθμιση σε δόσεις των προνομιακών οφειλών  υπό τους όρους της μη παραβίασης της συλλογικής ικανοποίησης και της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Η ρεαλιστική προσέγγιση και η γνώση του αντικειμένου οδήγησε την εταιρεία μας στην πρώτη επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης στην Ελλάδα και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλες τις επόμενες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτική λίστα πελατών που εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες μας και τους ανταμείψαμε με την επιτυχή έκβαση και τον άρτιο χειρισμό των υποθέσεων τους:

 

 

Οι υπηρεσίες αναδιάρθρωσης αποσκοπούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των εταιρειών καθώς και στην αναδιάρθρωση χρεών τόσο ως προς το Δημόσιο όσο και προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και προμηθευτές. Ένα σχέδιο διοικητικής αναδιάρθρωσης και εταιρικής αναδιοργάνωσης, λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες μιας επιχείρησης και εξετάζει προσεκτικά όλες τις επιλογές της ώστε να υιοθετεί, τελικά, τη λιγότερο δαπανηρή και πλέον ορθολογιστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

Η ΒΚDσχεδιάζει και υλοποιεί τις απαραίτητες δράσεις αναδιάρθρωσης οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν πραγματικά την εικόνα της επιχείρησης σε λειτουργικό, οργανωτικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες μας δεν αφορούν μόνο εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον. Με την πολυετή εμπειρία μας σε επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων θα εξετάσουμε και θα θέσουμε ενώπιον της διοίκησης της εταιρείας την τρέχουσα κατάσταση, και θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης.

 

Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

Λειτουργική Αναδιάρθρωση 

Επίτευξη κέρδους και περιορισμός των ζημιών μέσω της αναδιάρθρωσης όλων των τμημάτων λειτουργίας  και δημιουργία νέων επιχειρηματικών προτάσεων

Επιχειρηματική Στρατηγική

Υποστήριξη της επιχείρησης στη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης, μέσω δημιουργίας νέων και καινοτόμων ιδεών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας της. Στρατηγική μάρκετινγκ και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης.

Μείωση Κόστους 

Προσδιορισμός των κύριων περιοχών κόστους και των παραγόντων που το διαμορφώνουν, βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Δημιουργία πλάνου προτεινόμενων ενεργειών.

Βελτιστοποίηση αποδόσεων στη Διαχείριση Διαθεσίμων 

Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτίωση τις σχέσεις με τους συναλλασσόμενους.

Χρηματοοικονομική Στρατηγική

Μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων της επιχείρησης και της λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ανάλυση απόκλισης μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής απόδοσης (Gap Analysis). Σχεδιασμός πλάνου δράσης για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και υποστήριξη στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

Βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού και η εναρμόνιση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου των επιχειρήσεων με τον τακτικό και λειτουργικό τους σχεδιασμό. Σχεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει  προϋπολογιστική και απολογιστική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους και διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων.

Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Μείωση του χρόνου προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, και παροχή έγκυρων και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Προτάσεις για αναδιοργάνωση διαδικασιών, βελτιστοποίηση συστημάτων, οργανωτικές βελτιώσεις και τεχνολογική υποστήριξη. Σχεδιασμός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών (reporting).

Ταμειακή Στρατηγική 

Επισκόπηση του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Δημιουργία διαδικασιών για ρεαλιστικές προβλέψεις και εφικτές ταμειακές ροές.

 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Εξυγίανσης 

Ανάπτυξη λειτουργικών σχεδίων για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης. Επαφές με τους δανειστές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Επαναδιαπραγμάτευση δανείων και αναχρηματοδότηση. Σχεδιασμός εναλλακτικών σχεδίων.