Ταμειακή Στρατηγική 

Επισκόπηση του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Δημιουργία διαδικασιών για ρεαλιστικές προβλέψεις και εφικτές ταμειακές ροές.