Χρηματοοικονομική Στρατηγική

Ανάλυση απόκλισης μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής απόδοσης (Gap Analysis).Σχεδιασμός πλάνου δράσης για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και υποστήριξη στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής.