Βελτίωση Οικονομικής Πληροφόρησης

Προτάσεις για αναδιοργάνωση διαδικασιών βελτιστοποίηση συστημάτων, οργανωτικές βελτιώσεις και τεχνολογική υποστήριξη. Σχεδιασμός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών (reporting).