Βελτιστοποίηση αποδόσεων στη Διαχείριση Διαθεσίμων 

Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης των διαθεσίμων με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και βελτίωση τις σχέσεις με τους συναλλασσόμενους.