Προϋπολογισμός και Χρηματοοικονομικά Μοντέλα

χεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση κατάλληλου χρηματοοικονομικού μοντέλου, το οποίο θα υποστηρίζει  προϋπολογιστική και απολογιστική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών μεγεθών τους και διενέργεια εναλλακτικών σεναρίων.