Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Εξυγίανσης 

Ανάπτυξη λειτουργικών σχεδίων για την επίτευξη αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.