ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

σε χρηματοοικονομικά θέματα που τους απασχολούν σε περιόδους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους.

 

Η Υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

• Ανάλυση και παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

• Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Εντοπισμός Αδυναμιών.

• Σύνταξη σχεδιασμός Business Plan και Marketing Plan.

• Σχεδίαση και υλοποίηση Μελετών Ανάπτυξης.

• Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας

• Αποτιμήσεις επιχειρήσεων, ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

• Ταμειακός Προγραμματισμός - Cash Flow.

• Συμβουλές & σχεδιασμός σε Θέματα που αφορούν τραπεζικό δανεισμό

• Εξαγορές και συγχωνεύσεις

• Αναδιάρθρωση δανεισμού και τιτλοποιήσεις

• Συμπράξεις, κοινοπραξίες, στρατηγικές συνεργασίες.

 

Ανάλυση όλων χρηματοοικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης όπως:

• Περιθώρια κέρδους και κόστους για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

• Αποθέματα - Ανάλυση κόστους διατήρησης αποθεμάτων

• Χρόνος είσπραξης και πληρωμών, εντοπισμός προβλημάτων.

• Ανάλυση δαπανών ελαχιστοποίηση- επανεξέταση – συσχετισμό µε έσοδα.

• Μέτρηση παραγωγικότητας - Ανάλυση πρότυπου κόστους και απόδοσης.

• Ανάλυση µε χρήση αριθμοδεικτών και συστημάτων πρόβλεψης ορίων αντοχής.

• Υπολογισμός νεκρού σημείου και πρόβλεψη υγιούς ανάπτυξης.